Chế độ kế toán Việt Nam

Tập hợp văn bản chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - thông tư 200/2014/tt-btc

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 711- Thu nhập khác - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất -Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp -Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 611- Mua hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí -Thông tư 200/2014/tt-btc

Chế độ kế toán hợp tác xã - Thông tư số 24/2017/TT-BTC

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 521 , Các khoản giảm trừ doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ -Thông tư 200/2014/tt-btc

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp -Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 419 ,Cổ phiếu quỹ,Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 418 -Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển -Thông tư 200/2014/tt-btc

Diễn đàn kế toán Việt Nam - Chuyên mục thuế
Diễn đàn kế toán Việt Nam - Chuyên mục thuế
Diễn đàn kế toán Việt Nam - Bảo hiểm xã hội Việt Nam Diễn đàn kế toán Việt Nam - Lao động tiền lương Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top