Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

Hàm tính tổng các đối số SUM

Ứng dụng hàm vlookup cho kế toán

Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 liên quan đến định dạng dữ liệu

Những phím tắt thông dụng trong Ms office

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

L lowpass

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

Dragon489 Dragon489

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

Dragon489 Dragon489

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

Dragon489 Dragon489

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

Dragon489 Dragon489

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

Dragon489 Dragon489

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

Dragon489 Dragon489

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Dragon489 Dragon489

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

Dragon489 Dragon489

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

Dragon489 Dragon489
Top