Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNDN

Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Đối tượng được ưu đãi thuế TNDN

Thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán

Xác định thu nhập tính thuế và thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản

Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

Thu nhập miễn thuế TNDN

Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phế liệu không có hóa đơn đầu vào thì làm sao để không phải nộp thuế?

Chi phí vé máy bay cho đối tác có được tính alf chi phí hợp lý không?

Công ty làm ăn có lãi sếp yêu cầu phương án giảm lãi để ít đóng thuế TNDN?

Chênh lệch khi thanh lý tài sản thấp hơn giá trị còn lại có được đưa vào chi phí hợp lý?

Thời gian sửa chữa dây truyền sản xuất có được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không?

Thông tư 173/2016/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

khoản chi hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Công ty chuyển đổi thành công ty Cổ phần có tài sản cố định được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được

Quên hạch toán doanh thu hóa đơn đã xuất năm 2017

Thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế TNDN

Người nộp thuế, Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Những vấn đề chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phế liệu không có hóa đơn đầu vào thì làm sao để không phải nộp thuế?

Chi phí vé máy bay cho đối tác có được tính alf chi phí hợp lý không?

Công ty làm ăn có lãi sếp yêu cầu phương án giảm lãi để ít đóng thuế TNDN?

Chênh lệch khi thanh lý tài sản thấp hơn giá trị còn lại có được đưa vào chi phí hợp lý?

Vấn đề chuẩn bị quyết toán thuế xin mọi người chỉ giúp

Thủ tướng chính phủ chỉ thị không thanh tra sao cơ quan thuế lại xuống thanh tra?

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước - thông tư 200/2014/tt-btc

Mới quyết toán thuế năm 2018 giờ 2019 cơ quan thuế lại xuống quyết toán phải làm sao?

Top