cần gấp bằng trung cấp kế toán

  1. T

    Lớp trung cấp kế toán NÀo ở HÀ Nội SẮp tốt nghiệp còn nhận hồ sơ bổ sUNG tháng 9.10

    Điện thoại hỗ trợ (cô Hương 0987 758 401) – (Cô Minh 0987 748 463) Học văn bằng 2 Mầm non Trung Cấp sư phạm chính quy năm 2018. Văn bằng 2 Mầm non Thời gian học 1 năm, Trung cấp sư phạm chính quy, đang tuyển sinh xét tuyển nhập học ngay, học vào chủ nhật hàng tuần...
  2. T

    bổ sUNG lớp cũ ĐAng học cuối tUẦn trung Cấp kế TOán, CNTT, sắp tốt nghiệp 2018

    Điện thoại hỗ trợ (cô Hương 0987 758 401) – (Cô Minh 0987 748 463) Học văn bằng 2 Mầm non Trung Cấp sư phạm chính quy năm 2018. Văn bằng 2 Mầm non Thời gian học 1 năm, Trung cấp sư phạm chính quy, đang tuyển sinh xét tuyển nhập học ngay, học vào chủ nhật hàng tuần...