depreciation

  1. yenbui

    Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

    Biên Ebitda được tính bằng công thức Biên EBITDA = Lợi nhuận trước thuế và khấu hao/ Doanh thu thuần