ebt

  1. yenbui

    Biên EBT

    Chỉ số này cho biết khả năng hoạt động của hoạt động doanh nghiệp. Biên lợi nhuận truớc thuế = Thu nhập trước thuế/ Doanh thu
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top