lien thong chinh quy

  1. T

    Tiếp nhận hồ sơ Liên thông từ trung cấp mầm non lên cao đẳng chính quy 2019

    Điện thoại: 0987.748.463 (Cô Minh) hoặc 0987.758.401 (Cô Hương) Vào học ngay Hệ cao đẳng chính quy, Văn bằng 2 - Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành...
  2. T

    Tháng 8 hay Tháng 9 Nhập học XÉt đầu Vào LIÊN THÔNG TIỂU HỌC? CD Hải dương

    Hotline: cô Minh 0987748463 hoặc cô Hương 0987758401. Liên thông chính quy sư phạm Mầm non, sư phạm giáo dục Tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng. Chấp nhận mọi bằng Trung cấp Cao đẳng Đại học các ngành khác liên thông đổi ngành sang học giáo dục mầm non tiểu học, thời gian học cuối tuần vào...