Có gì mới?

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio)