Có gì mới?

Công văn số 1402/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 20/04/2018 v/v chính sách thuế GTGT